Tematické okruhy

Ekologie – Stručný výklad pojmů

Biosféra a člověk Charakteristika • Za životní prostředí člověka považujeme vše, s čím je člověk jako biologický druh ve vzájemném vztahu a co ho obklopuje Ekologické organizace  – Greenpeace: mezinárodní nevládní ekologické hnutí –...

Podnikové finance

Aktiva Když rentabilita celkového kapitálu před úhradou úroků a daní přesahuje úrokovou míru z cizího kapitálu, znamená to pro firmu příznivou situaci. Analýza rozdílových ukazatelů K analýze a řízení finanční situace firmy slouží rozdílové...

Bankovnictví a Pojišťovnictví

Akreditiv – vystaví pouze B na žádost příkazce; zaplatí z jeho účtu beneficientovi po předložení požadovaných dokumenty B odpovídá za správnost a úplnost dokumentů ale ne za předmět transakce; Aktiva = Pasiva A =...

Veřejné finance

Caldorovo zlepšení 1. DANÉ VÝCHODISKO PŘINÁŠÍ PARETOVO ZLEPŠENÍ 2. TI KTEŘÍ JSOU ZMĚNOU POSTIŽENI, MĚLI BY BÝT V BUDOUCNU (ALESPOŇ HYPOTETICKY) KOMPENZOVÁNI Celní postup při dovozu – celní řízení se zahajuje podáním Jednotné celní...

Mezinárodní finance

Bilance centrální banky – největší pasivum = oběživo – pasiva a aktiva činí 646 mld. Kč – pasiva: 209 mld. oběživo, největší položku tvoří závazky vůči bankám – repo-operace 344 mld. Kč Centra světové...

Právo – Stručný výklad pojmů

Advokacie  Základní pojmy – Právní úprava – zákon o advokacii (č. 85/1996 Sb.) v platném znění Advokát = právní zástupce z povolání, splňující zákonem stanovené předpoklady, který Akcie – cenný papír opravňující akcionáře podílet...

Personální management

Aktivní politika zaměstnanosti – čerpání prostředku na akt. pol. bylo direktivně limitováno a nevyvíjelo se v proporcích s růstem NZ (1993-96 pocty NZ skoro shodné, ale náklady na akt. pol. se v roce 1996...

Strategický management

Améba Management System Podnik rozdělen na části (vlastní řízení, účetnictví, podnikatelský záměr). Améby mezi sebou obchodují – podle rozvoje tržních příležitostí a druhu produktu, jednotlivé améby se rozšiřují, mění nebo zanikají. Analýza prostředí strategického...

Management – Stručný výklad pojmů

Akcie = cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka, a to: • podílet se na zisku (výplata dividendy) • podílet se na řízení společnosti (hlasovat na valné hromadě akcionářů) Akcie, dluhopis,...

Marketing – Stručný výklad pojmů

Adam Smith – Pojednání o podstatě a původu bohatství národů (1776) – ucelený systém politické ekonomie – ekonomický liberalismus Aktivní přístup k získání informace… – sám kupující informace vyhledává Pasivní přístup – zákazník neprojevuje...